Ansökningsförfarande för forskare Läs mer!


Stiftelsen Gävle Cancerfond stöttar flera lokala forskningsprojekt vid Gävle sjukhus. Projekt som nyligen erhållit stöd har till stor del gällt lungcancervården. Ett pågående projekt studerar förändringar i cancercellerna på gennivå i tillvarataget tumörmaterial. Målet med forskningen är att om möjligt förbättra behandlingsmöjligheterna för lungcancerpatienter.  

Stiftelsen Gävle Cancerfond har även finansierat en kväveoxid-analysator, som forskargruppen runt professor Marieann Högman arbetat med. Doktorand Alexandra Thornardtsson har avlagt sin halvtidskontroll i sitt avhandlingsarbete, där hon studerat kväveoxid i olika sammanhang.

För mer information kan du nu även följa oss på Facebook.

Överläkare Johan Isaksson vid lungkliniken Gävle sjukhus har erhållit medel för fortsatta studier vid lungcancer. Den aktuella studien avser att i blodprover och vävnadsprover från patienter med lungcancer undersöka om det finns markörer, som kan förutsäga prognosen hos patienter med olika inflammatorisk aktivitet i sjukdomen.

Nyligen erhöll Överläkare, Professor Michael Bergqvist medel för att studera malignt mesotheliom, en ovanlig tumörsjukdom utgående från lungsäcken. Även ST-läkare Jonas Nilsson erhöll medel för studier om cancerpatienters  önskemål om plats att vårdas på i livets slut.