Om stiftelsen

Stiftelsen Gävle Cancerfond
Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation om 70 000 kronor från fru Heldi Elfström. Den har enligt gällande stadgar ”till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Gävle Lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område”.

Stiftelsen är således helt fristående från landstingets och kommunernas verksamhet.

Stiftelsens räkenskaper granskas årligen av auktoriserad revisor och av Svensk Insamlingskontroll (ansvarig för 90-konton).

Fonden har blivit alltmer känd och respekterad bland allmänheten och får därigenom, förutom många små bidrag, även större donationer och legat. Det blir alltmer vanligt att efterlevande, i samband med begravningar, gärna ser att Gävle Cancerfond får bidrag till sin verksamhet.

Fonden utvecklas positivt. Kapitalet är drygt 22 miljoner kronor. Varje år utdelas medel till flera olika forskningsprojekt.

Gävle Cancerfond förväxlas ofta med Cancerfonden i Stockholm. Den senare har stora tillgångar och bekostar praktiskt taget enbart grundforskningsprojekt som kan ge möjliga resultat på lång sikt.

Gävle Cancerfond
vill verka i ett kortare tidsperspektiv genom att höja kompetensnivån inom tumörsjukdomarnas område hos sjukvårdspersonalen, så att de bättre ska kunna ta hand om dagens och morgondagens patienter, upptäcka cancer tidigare, använda behandlingsmetoder bättre och om möjligt bota fler sjuka. Vi vill uppmuntra utvecklingen inom ramen för den nuvarande sjukvårdsorganisationen, bland annat genom att finansiera särskilda projekt.

Fonden har aktivt medverkat till utvecklingen av den palliativa cancervården (vården i livets slutskede), och har bidragit till att ett palliativt nätverk bildats i Gävleborgs län.

Stiftelsen Elisabeth Engwalls Minnesfond
Gävle Cancerfond administrerar även Stiftelsen Elisabeth Engwalls Minnesfond, som tillkom genom donation från familjen Engwall 2001.

Ändamålet är att ”skapa bästa tänkbara förutsättningar för att kvinnor i Gävle, som har drabbats av gynekologiska tumörsjukdomar skall kunna erbjudas en god vård och en bra medicinsk behandling i trivsam miljö”.
Detta syfte uppnås genom att bidra med ekonomiskt stöd till: Vidareutbildning av personal, kvalitetsprojekt och forskning rörande gynekologiska tumörsjukdomar och dess förebyggande, skapande av allmän trivsel på Kvinnokliniken i Gävle, samt utveckling av samarbete med regionvården.

Information om Stiftelsen Gävle Cancerfond
Ordförande:
Andreas Palm, överläkare, docent

andreas.palm@medsci.uu.se

Styrelsen

Stefan Bergström, överläkare, docent

Linda Willén, överläkare, medicine doktor
Verena Voss, överläkare
Jan Eriksson, bankdirektör

Styrelsesuppleant
Bernice Skytt, universitetslektor, docent

Adjungerade
Inga-Lill Stenlund, handhar stiftelsens insamlingsdel
Vivianne Andersson, handhar stiftelsens ekonomi

Stiftelsens adress:
Sveavägen 9, lgh 1001
811 36 Sandviken

Telefon 026-65 45 15
E-post: kontakt@gavlecancerfond.com