Stadgar

STADGAR FÖR STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND

Fastställda vid konstituerande sammanträde med Stiftelsens styrelse 1969-10-22. Ändrade och av styrelsen fastställda 2007-10-09 i enlighet med Kammarkollegiets beslut om permutation 2007-09-25.

Ändringarna godkända av Gestriklands Läkareförening.

§ 1. Stiftelsens namn är Stiftelsen Gävle Cancerfond.
Organisationsnummer 885001-2496.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Gävle lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område.

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Gävle.

§ 2. Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens angelägenheter. Styrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen är utsedd första gången genom föreskrift i stiftelseurkunden; vid inträffande ledighet äger styrelsen komplettera sig själv med iakttagande av att om möjligt åtminstone någon av överläkarna vid Gävle lasarett skall vara ledamot av styrelsen.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande tillika kassaförvaltare och sekreterare.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträde tillstädesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Ärende må dock icke företagas med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för någon av dem, suppleant för honom erhållit tillfälle att deltaga i ärendets behandling.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.
Är styrelsen icke fulltalig, må beslut anses föreligga allenast när av de tillstädesvarande ett antal överstigande en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter enat sig.

Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer, som styrelsen därtill bemyndigat.

§ 3. För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall auktoriserad revisor utses av Gestriklands Läkareförening.

§ 4. Inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår skall styrelsen för revision tillhandahålla stiftelsens räkenskaper jämte styrelseberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Inom en månad efter det dessa handlingar tillhandahållits skall revisorn dels till styrelsen återställa handlingarna, och dels till styrelsen överlämna ett exemplar av revisionsberättelse, dels ock avlämna en avskrift av styrelseberättelsen och ett exemplar av revisionsberättelsen till Gestriklands Läkareförening, vilket därefter till prövning företager fråga om ansvarfrihet för stiftelsens styrelse.

§ 5. Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt nuvarande och framtida lagstiftning om tillsyn av stiftelser.