Ansökningsförfarande Stiftelsen Gävle Cancerfond

Gävle Cancerfond har enligt gällande stadgar ”till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Gävle Lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område”.

Forskare har möjlighet att ansöka om medel från Gävle Cancerfond under hela året, ansökningarna bedöms och hanteras löpande omgående.

Ansökningar kan skickas in elektroniskt eller i pappersformat. Skickas till Andreas Palm, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning, Uppsala Universitet eller via mail: andreas.palm@medsci.uu.se

Alla ansökningar  bedöms av utsedd granskningsgrupp, och vid större ansökningar (>50.000 kronor) skall alla i gruppen ha läst och gjort bedömning innan medel utbetalas. Vid mindre ansökningar räcker det att minimum två personer läser och godkänner ansökan. Om majoriteten i bedömningsgruppen avslår ansökan, beviljas inga medel. Om majoriteten är för ett beviljande, godkännes ansökan och medel utbetalas. Vid lika-läge i bedömningsgruppen har ordförande utslagsröst.

Ansökan skall beskriva relevansen när det gäller syftet ”bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område”. Den skall även innehålla en beskrivning av de medarbetare som ingår i det planerade projektet, vilka kostnader som avses i projektet (så väl preciserade som möjligt), eventuella lönekostnader-dvs en så noggrann budget som möjligt för aktuell ansökan. Bilagt skall även finnas eventuella vetenskapliga rapporter inom forskningsområdet.

Bedömningsgrund:

Vetenskaplig kvalitet

Forskarens kompetens/ Vetenskaplig rapportering

Cancersamband (dvs att forskningen är inom tumörsjukdomarnas område)

Praktisk genomförbarhet

Vetenskaplig kvalitet bedöms utifrån dessa kriterier:

1. Dålig. Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter

2. Svag. Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter.

3. Bra. Vissa styrkor men också vissa svagheter.

4. Mycket bra. Stark ansökan med mindre svagheter.

5. Utmärkt. Mycket stark ansökan med försumbara svagheter.

Forskarens kompetens/Vetenskaplig rapportering bedöms utifrån dessa kriterier:

1. Tveksam. Ingen erfarenhet av forskning inom området. Inga vetenskapliga publikationer.

2. God. Har grundläggande kännedom om forskning, har planerat publikation, eller har enstaka publikation gjord.

3. Utmärkt. Stor erfarenhet av forskning, flertal publikationer.

Cancersamband bedöms utifrån dessa kriterier:

1. Ja. Stämmer med stadgarnas formulering- ”till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Gävle Lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område”.

2. Nej. Uppfyller på intet sätt definitionen i stadgarna.

Praktisk genomförbarhet bedöms utifrån dessa kriterier:

1. Dålig. Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter

2. Svag. Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter.

3. Bra. Vissa styrkor men också vissa svagheter.

4. Mycket bra. Stark ansökan med mindre svagheter.

5. Utmärkt. Mycket stark ansökan med försumbara svagheter.